ESTATUTS de l'AMPA  de l'INS Manuel de Montsuar
Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDARIA MANUEL DE
MONTSUAR està constituïda a la població de LLEIDA i es regeix per aquests estatuts, per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del
Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
L'associació no té ànim de lucre.
Article 2
L'associació assumeix els objectius següents:1
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes,
tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot
allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al
centre.
b) Fomentar la participació dels pares, mares i tutors dins de la comunitat educativa d’aquest centre i
també en altres òrgans de participació d’abast superior, per ajudar a aconseguir la millor qualitat de
l’ensenyament per als seus fills i filles, així com també una formació i educació global inspirada en els
principis de l’esforç personal, de foment dels valors humans, de la tolerància, de la solidaritat, de la
democràcia, de la millora de la salut pública i personal i del medi ambient, i del respecte a les normes
de convivència de la nostra societat.
c) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
d) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre
quan sigui sostingut amb fons públics.
e) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres
públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
f) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
g) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració
de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
h) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de
l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
_________________________________________________________________________________
1. Aquests objectius, que s’han de considerar bàsics, es poden ampliar amb d’altres que estiguin compresos en el marc de la
normativa educativa.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives. Fomentant la pràctica d’esports, tant per
als associats de l’associació com per als seus fills/es, constituint equips esportius i participant en
aquelles competicions adequades per a la seva edat i nivell tècnic esportiu. També les que es
promoguin per l’Associació Esportiva ( nº registre: )
j) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts
Article 3
El domicili de l'associació queda fixat al número 22 del carrer PARTIDA DE MONTCADA deLLEIDA, i
el seu àmbit d'activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.
Capítol II. Socis i sòcies
Article 4
Poden ser socis o sòcies de l'associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes
matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat.
L'admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop la persona que l’ha
sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d'un o més alumnes del centre.
Article 5
Són drets dels socis i sòcies:
a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes
i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen
a l'esmentada Junta en les seves res.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l'associació.
Són deures dels socis i sòcies:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les
derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de
govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'entitat.
Article 6
Les persones associades poden ser donades de baixa de l'associació per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president/a.
2. Pèrdua de la condició de pare o mare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.
4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament
per l'entitat.
Capítol III. L'Assemblea General
Article 7
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret
propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per
majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els
qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 8
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la
fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar
la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres s d'associacions i separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i
associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu
i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 9
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos
compresos entre OCTUBRE i NOVEMBRE, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho
consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas,
l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 10
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir,
com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i
mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades
que ha de tenir l'associació.
3. Les res de l'Assemblea General, les presideix el president/a de l'associació. Si no hi és, l'han
de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar
com a secretari/ària qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari/ària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb
un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la
llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que
s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar
a disposició dels socis i sòcies al local social.
Article 11
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats/ades
presents o representats.
2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o
més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer
terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de
reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat
que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una
nova assemblea general.
Article 12
1. En les res de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució
d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o
alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats
(els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si
es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies
presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies
i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin
expressament.
Capítol IV. La Junta Directiva
Article 13
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva,2 que està composta per 12 socis i
sòcies de ple dret que cobriran els càrrecs de president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el
tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. En el cas
extrem de no disposar d’un nombre suficient d’associats que vulguin formar part de la Junta Directiva,
aquesta no podrà estar integrada per menys de tres persones, les quals tindran els càrrecs de
president/a, tresorer/a i secretari/ària
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de
l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha
d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3 de TRES ANYS O
CURSOS ESCOLARS, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. La Junta Directiva es renovarà cada any per terceres parts.
_______________________________________________________________________________
2. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, encara que ha d’incloure necessàriament un president o presidenta, un
secretari o secretària i un tresorer o tresorera.
3. Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys.
3. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirse
per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n'exposin els motius
b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membres de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
4. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de
l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar
provisionalment el càrrec vacant.
Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així
mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i
directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i
per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de
l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi i
confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i
autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a
proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per
aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un
centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar
dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de
govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 16
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi,
s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap
cas pot ser inferior a una vegada cada trimestre.4
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si
ho sol·licita un terç5 dels membres que la componen.
Article 17
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un
quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les res que es convoquin,
encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president/a o del
secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups
de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries per exercir la funció
que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 19
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel
secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la
sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.
_____________________________________________________________________________________________________
4. Es pot fixar una altra periodicitat.
5. Es pot fixar un altre percentatge.
Capítol V. La presidència i la vicepresidència
Article 20
1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les res de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta
Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més
edat de la Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
Article 21
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també
l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els
rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva,
les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en
establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 22
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació; aixecar, redactar i signar les actes
de les res de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que
calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de
l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats
que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els
encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol VIII. El règim econòmic
Article 24
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.6
Article 25
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o
derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta
Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'abonaran per
mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.
Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de
figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del
tresorer/a o bé la del president/a.
_______________________________________________________________________________
6. Si en té, cal indicar la quantitat en què es valora.
Capítol IX. El règim disciplinari
Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les
seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el
reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a, que tramita l'expedient
sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte
infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels
membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la
primera assemblea general que tingui lloc.
Capítol X. La dissolució
Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari
expressament per a aquest fi.
Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de
qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada
sense afany de lucre que dins l'àmbit territorial d'actuació de l'associació hagi destacat més en la seva
activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix
aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
LLEIDA, 18 d'octubre de 2012
Signatures de tots els socis i sòcies membres de la Junta Directiva
President/a Vicepresident/a Secretari/ària
Tresorer/a Vocal 1 Vocal 2
Vocal 3 Vocal 4 Vocal 5
Vocal 6 Vocal 7 Vocal 8

Si voleu descarregar-vos els estatuts de l'AMPA podeu fer-ho des d'aquest enllaç

Descarrega els estatuts

Darrera actualització (dimarts, 19 de juny de 2018 13:45)

 
Secured by Siteground Web Hosting